Consell parroquial

President: Rector
Secretari: Josep Pallarès

Un dels fruits més palpables del Concili Vaticà II, però alhora un dels que ha demanat més esforços per part de les parròquies, és la consciència que tots som corresponsables de la vida de la comunitat cristiana. La parròquia no és responsabilitat del rector sinó de tots. Cada un té el seu lloc, i la seva aportació és necessària per al bé de tots. (Les Manifestacions del’Esperit que rep cadascú són en bé de tots, 1Co 12, 7)
Avui no es pot concebre una parròquia sense Consell Pastoral, que visibilitza aquesta corresponsabilitat i la fa efectiva. Això exigeix una dinàmica de representació i de participació de tots que hauria de regir la vida d’aquests consells.

El Consell Pastoral Parroquial és l’òrgan que anima i orienta el conjunt de la vida pastoral i organitzativa de tota la parròquia.
El Consell és format per representants de les diverses accions o grups d’accions pastorals de la parròquia i es convoca de forma ordinària un cop al mes, i de forma extraordinària sempre que les circumstàncies ho requereixin. La tasca del Consell queda recollida i arxivada en un llibre d’actes de les reunions i les seves aportacions es comuniquen a través dels grups representats segons els àmbits tractats.
El Consell Pastoral Parroquial és responsable de:
* Assessorar i aconsellar sobre les decisions pròpies del rector.
* Aportar i acollir les propostes de tota la comunitat parroquial.
* Preparar determinades accions de tota la comunitat i que no pertanyen a un grup determinat.
* Promoure iniciatives de cara a la millora i actualització de l’acció pastoral.
* Representar la parròquia en els òrgans supraparroquials com per exemple el Consell Pastoral Arxiprestal.

El Consell es reuneix cada dos mesos.